Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

piątek, 15 luty 2019 15:51

Karta Dużej Rodziny, a dopłaty do posiłków

Zgodnie z Uchwałą  Nr 1.III.2019 z dnia 19 stycznia 2019r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych ( KARTA DUŻEJ RODZINY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25 informuje, że  osoby, które obecnie korzystają ze zniżek KDR na dopłaty do posiłku w placówkach oświatowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna od lutego br. będą mogły dalej korzystać z dopłat jeżeli  w pierwszej kolejności nie zakwalifikują się do pomocy  z  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” lub innych programów.

 

Aby otrzymać dopłatę do posiłku w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”  kryterium dochodowe netto nie może przekroczyć w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe dla :

 2 osobowej rodziny  kwoty 1.584,00 zł

 3 osobowej rodziny kwoty 2.376,00 zł

 4 osobowej rodziny kwoty 3.168,00 zł

 5 osobowej rodziny kwoty 3.960,00 zł

Przykładowy wzór wyliczenia dochodu:

792,00 zł ( kryterium dochodowe netto  na osobę w rodzinie)  x liczba osób w rodzinie

UWAGA

Do dochodu rodziny wlicza się wszystkie przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+.

Osoby, które nie zakwalifikują się do rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  w celu skorzystania z dopłaty  do posiłku w ramach Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych KDR winny złożyć w placówce oświatowej oświadczenie, na wniosek strony pod odpowiedzialnością karną zawierające informacje , że „ nie kwalifikują się do dopłaty do posiłku  w ramach  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Złożone na wniosek strony (art. 75 §2 kpa)

Ja niżej podpisany(a)

..............................................................................................................................................

imię i nazwisko

Zamieszkały(a)

kod pocztowy.....................................   miejscowość.............................................................

ulica...................................................    nr domu..................   nr mieszkania........................

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233  §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077)- za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy*

Oświadczam, co następuje:

„ Nie kwalifikują się do dopłaty do posiłku w ramach rządowego programu ,,Posiłek  w szkole i w domu”.

 

Oświadczenie niniejsze zostało wnoszącemu odczytane.

Miejscowość...................................

Data................................................

.................................................                                             .................................................

podpis osoby przyjmującej oświadczenie                               podpis osoby składającej oświadczenie

*Art.233       §1- Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  • §2- Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmując zeznanie działając w zakresie swych uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie

 

 

 

 

 

Czytany 546 razy

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego