Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

czwartek, 30 listopad 2017 15:59

Ogłaszamy nabór na partnera do projektu

Gmina Wiązowna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Zostało ostatnie wolne miejsce!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 6.12.2017 r. godz. 15:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

logo WCU.jpg

Zbliżający się okres zimowy zwiększa zagrożenie zamarznięciami osób bezdomnych a także osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych, które samotnie zamieszkują. W związku z powyższym prosimy o szczególną uwagę w tym czasie oraz o informowanie pracowników naszego Ośrodka ( http://www.gops-wiazowna.pl/gops/pracownicy ) o mieszkańcach naszej gminy, którzy mogą potrzebować pomocy.

Poniżej umieszczamy wykaz placówek noclegowych oraz placówek zapewniających schronienie. Rejestr Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

   

 

 

 

wtorek, 28 listopad 2017 12:12

Wizyta Pani Marszałek Elżbiety Lanc

W dniu 24 listopada 2017roku gościliśmy na terenie Naszej Gminy Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Panią Elżbietę Lanc. Celem wizyty było zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na terenie Gminy w zakresie polityki społecznej a szczególnie realizowanym  od stycznia 2017 roku projektem unijnym „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”, współfinansowanym z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który skierowany jest do seniorów, osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego