Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 750 tys. Euro, prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz Regulaminu organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Załączniki:

poniedziałek, 10 grudzień 2018 14:50

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsca w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 14.01.2019 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

wtorek, 04 grudzień 2018 14:38

Bezpieczna "Przystań" - nabór

Wolne miejsca w Projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, iż trwa nabór uczestników do Projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nabór trwa do 10.12.2018 r. godz. 14:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Wiązownie.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. przede wszystkim uczestnikom projektu, personelowi, stowarzyszeniom i wszystkim tym, którzy nam kibicowali :-)

Oto krótka fotorelacja:

 • IMG_8786
 • IMG_8787
 • IMG_8789
 • IMG_8791
 • IMG_8794
 • IMG_8796
 • IMG_8797
 • IMG_8799
 • IMG_8801
 • IMG_8807
 • IMG_8809
 • IMG_8814
 • IMG_8815
 • IMG_8818
 • IMG_8820
 • IMG_8821
 • IMG_8829
 • IMG_8832
 • IMG_8840
 • IMG_8842
 • IMG_8843
 • IMG_8845
 • IMG_8849
 • IMG_8856
 • IMG_8860
 • IMG_8865
 • IMG_8868
 • IMG_8873

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego