Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku rozpoczyna nabór na dofinansowanie lub refundację ze środków PFRON kosztów związanych z udzieleniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

czwartek, 07 kwiecień 2016 15:54

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

 

W dniu 7 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

czwartek, 07 kwiecień 2016 14:40

Informacja o wyborze partnera/partnerów

Informacja o wyborze partnera/partnerów

do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Oś priorytetowa IX  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działania 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1  Zwiekszenie dostępnosci usług społecznych,

piątek, 01 kwiecień 2016 10:13

Ruszył program RODZINA 500+

W dniu dzisiejszym ruszył program 500+. Zapraszamy mieszkańców gminy Wiązowna do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego