Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

piątek, 21 grudzień 2018 09:07

Bezpłatna pomoc dla oszukanych seniorów

Stowarzyszenie Polskie Radio Obywatelskie udziela bezpłatnej  pomocy  osobom w wieku senioralnym w doprowadzaniu do unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zostali namówieni przez naciągaczy.
 
W załączeniu druk wniosku o podjęcie interwencji oraz ulotka informacyjna o akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie.
 

Ulotka:

Druk do pobrania:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 750 tys. Euro, prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz Regulaminu organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Załączniki:

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego