Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

poniedziałek, 15 marzec 2021 08:00

Pracownicy socjalni - tereny pracy

gops_pracownicy_socjal_2021.png

źródło mapy podkładowej: openstreetmap.org

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wspólnoty Anonimowych Alkohlików przeznaczoną dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. 
Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00.
Na tych spotkaniach uczestnicy dzielą się doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie  http://www.glusi-aa.pl
 
Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie - film :
 
 
 

Trwają prace nad realizacją projektu CUS. Celem działania Centrum będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.

Podczas prac nad projektem odbywają się min. spotkania, szkolenia pracowników naszego ośrodka z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z profesorem Bohdanem Skrzypczakiem – prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie spotkania 22.02.2021 oraz 09.03.2021 dotyczyły Diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby Projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie przez firmę - Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej Gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Podczas spotkania omawiane były główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej Gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę.

Już wkrótce rozpoczną się badania, między innymi za pomocą ww. ankiety, która będzie  udostępniona na naszej stronie internetowej, a także  w wybranych miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

152733171_706529130017645_5291520888867256495_n.jpg      

szkol 1.jpg

 

Na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/.../fundusze.../ udostępniono artykuł dotyczący projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które Gmina Wiązowna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizowały w okresie 01.01-2017 r. -  31.12.2018 r.  Projekt był  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” , Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki społecznej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wiązowna do usług społecznych, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w zastępstwie za opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach Projektu powstało Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które objęło swoim wsparciem 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niekorzystające z usług społecznych oraz z pomocy instytucjonalnej, należących do niżej wymienionych grup:  

- 30 osób starszych w wieku 60+

- 20 osób chorujących psychicznie, w tym 10 dzieci z całkowitym zaburzeniem rozwoju do 15 r ż. i 10 osób chorujących psychicznie w wieku 15-60 lat,

- 10 osób niepełnosprawnych w wieku 15-60 lat.

Dodatkowe  wsparcie otrzymali opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, którym  umożliwiono  aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną.

Głównym realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z trzema stowarzyszeniami: „KROKUS-Wiązowna”, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy”, Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”.

Przy wsparciu Stwarzyszeń powstały:

 1. Klub dla seniorów – Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”
 2. Klub dla osób niepełnosprawnych -  Stowarzyszenie „Jesteśmy”
 3. Klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju -  Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”
 4. Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie - Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”

Dodadkowo w ramach projektu zrealizowano:

 1. Konsultacje psychologiczne
 2. Konsultacje prawne
 3. Zajęcia z fizjoterapeutą
 4. Bezpłatny transport na zajęcia
 5. Grupy wsparcia dla: opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów dzieci chorujących psychicznie, opiekunów osób chorujących psychicznie.
 6. Serwis kawowy/catering na zajęciach.
 7. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego.
 8. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 645 330,85 zł, w tym dofinansowanie 1 525 474,81 zł (1 316 246, 68 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich, 209 210,13 PLN dotacja z budżetu państwa).

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

WCUS fundusze.jpg

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie

logo-projekt.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego