Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Od 1 października 2020r. wzrasta kryterium dochodowe na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzony zostaje mechanizm wyliczania „ złotówka za złotówkę”.

 

Od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021 wzrasta kryterium dochodowe dla osób ubiegających się  o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które od 1 października 2020r. wynosić będzie 900,00zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych przez Sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00zł miesięcznie.

Osobom, u których dochód przekroczy 900,00 zł na osobę w rodzinie zostanie wprowadzony tzw. mechanizm „ złotówka za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego np. o 300,00zł, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.

Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „ złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00zł.

#WiązownaPomaga

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzono specjalną regulację prawną i zniesiono obowiązek zarówno przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jak i jego aktualizacji.

Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej będzie możliwe na podstawie: rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem socjalnym oraz dokumentów /np. zaświadczenia o dochodach, czy inne dokumenty stanowiące o aktualnej sytuacji życiowej, bytowej, majątkowej lub zdrowotnej / a także ich kopii, w tym elektronicznych kopii uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub informacji udostępnionych przez wskazane w ustawie o pomocy społecznej organy.

Natomiast w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, jeśli nie nastąpiła zmiana danych, odroczono ustawowy termin przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, do momentu ustania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – w takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza się niezwłocznie po odwołaniu danego stanu.

Kontakt GOPS Wiązowna – pracownicy socjalni

Tel: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53.

Pracownicy socjalni: tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

Od dnia 27.04.2020r.  istnieje możliwość wizyty w Ośrodku po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Tel:  22 780 46 59 lub 22 610 45 53.

Pracownicy socjalni: tel. wewnętrzny: 26, 29 lub 33

Rejon I – Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów - tel. 607390499

Rejon II – Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka – tel. 607390586

Rejon III – Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin – tel. 607390547

Rejon IV – Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck – tel. 607390961

Rejon V – Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze – tel. 607380434

Dział świadczeń: Świadczenia rodzinne, Świadczenia wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny, KDR - tel. wewnętrzny 30 lub 607 390 216.

Asytent rodziny: tel. tel. 782 399 402 lub 793 525 001.

 

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw:

1. pisemnie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

2. drogą elektroniczną: przez E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie - /GOPSWIAZOWNA/SkrytkaESP

3. telefonicznie: w sposób wyżej wymieniony.

Dyrektor GOPS w Wiązownie - Małgorzata Łysik – tel. 605 634 005

 

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów zachęcamy do kontaktu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020r. na mocy art. 73 pkt. 24  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z dnia 17.04.2020r. poz. 695)

utratę dochodu będzie stanowiło obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Dochód utracony zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do:

  • świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.;
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód utracony będzie ustalany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

Dochód utracony będzie brany pod uwagę przy ubieganiu się o świadczenia uzależnione od dochodu rodziny zarówno na obecny okres (2019/2020), jak i nadchodzący okres zasiłkowy (2020/2021).

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego