Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

500+

 1. Termin złożenia wniosku

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25  lub listownie pocztą).

Wnioski do pobrania:

 

Od lipca świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na każde dziecko, bez kryterium dochodowego.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 1. 2. Pierwsze wypłaty

Termin wypłaty pieniędzy zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.,

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.,

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 1. 3. Więcej dzieci

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

 1. 4. Uproszczona procedura

Za sprawą zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

To jednak nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przekonuje, że finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 1. 5. Śmierć rodzica

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego.

 

Rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 1. 6. Piecza zastępcza

Dotychczas świadczenia z programu 500 plus otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500 plus.

 1. 7. Świeżo upieczeni rodzice

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500 plus otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Zmiana do Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” na okres zasiłkowy 2018/2019.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2018 r. można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Aby otrzymywać świadczenie wychowawcze po tym terminie, należy złożyć nowy wniosek.

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia  18 roku życia.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.                      

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) należy złożyć starannie wypełniony wniosek.

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek i dołączyć do niego wszelkie zmiany, które nastąpiły czyli: w przypadku utraty dochodu np. świadectwo pracy, dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenia oraz uzyskany dochód netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/podrecznik_500_14.07.2017.pdf

Wniosek oraz załączniki: http://www.gops-wiazowna.pl/pliki-do-pobrania

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego