Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Karta Dużej Rodziny

Gminny Program Dla Rodzin Wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)

Kilka miesięcy temu Nasza Gmina przyłączyła się do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny. Uchwałą Nr 4.XIX.2016 z 26 stycznia 2016r. Rady Gminy Wiązowna http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=350443, wprowadzono na terenie Gminy Wiązowna „Gminny program dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUZEJ RODZINY) .Celem programu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Wiązowna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach widniejących na karcie : 1417082.

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia na terenie Gminy Wiązowna do:

Jednostki organizacyjne Gminy Wiązowna

  1. 50% zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne(ksero, wydruki)
    w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna;
  2. Zniżki 10 zł miesięcznie za osobę na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie;
  3. Zniżki w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie;
  4. Zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej, prowadzone w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;
  5. Dopłaty 2 zł dziennie do posiłku(obiadu) w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, z zastrzeżeniem osób, które mają finansowany posiłek z innych źródeł;            

Szczegółowe informacje dotyczące zniżek można uzyskać w:
Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie; Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna; placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Przedsiębiorcy i instytucje z terenu Gminy Wiązowna

Nazwa Przedsiębiorstwa      Adres Nazwa         uprawnienia     Jednostka miary zniżka
sklep Wyspa skarbów 05-462 Wiązowna ul. Leśna 14           rabat cały asortyment(poza komisowy)     10%
zakład produkcyjny MEGAL 05-408 Wola Ducka ul. Trakt Lubelski   50

okna PCV standard

okna antywłamaniowe

drzwi wejściowe

          sztuka

          sztuka

          sztuka

    7%

    10%

    10%

szkoła językowa Vademecum 05-462 Wiązowna ul. Irysowa 11 nauka języka obcego         rata kursu     10%
Hotel i restauracja Wiktoria

05-462 Wiązowna
ul. Chabrowa 6/8/106/6/10

lunch codziennie od 12-18 Zupa, danie główne 19zł

50% dzieci do lat 12

Do lat 4 gratis

Restauracja Mazowsze 05-462 Wiązowna
ul. Lubelska 18
posiadacze Karty Dużej Rodziny         danie dnia      10%
Przedszkole Niepubliczne Kangurek

05-462 Wiązowna
ul. Boryszewska 19

opłata za czesne           dziecko      10%
AUTO BINOL
R.Binkowski i J.Olkowski Sp. J.

05-462 Wiązowna
ul. Lubelska90

*naprawy      mechaniczne
*serwis układu    klimatyzacji
*ustawienie geometrii

        usługa RHB

           usługa  

           usługa       

     15%

     15%

     15%

WHEELER POLSKA Sp. z o.o.

05-462 Wiązowna
Majdan ul. Równa 31

*rowery/nie dotyczy rowerów objętych prmocją/
*części i akcesoria
*serwis rowerowy

           sztuka


           sztuka
           sztuka

     15%


     20%
     30%

TABIT Sp. z o.o.

05-462 Wiązowna
ul.Boryszewska8

makaron do celów konsumenckich       do 50kg na miesiąc      11%
Hotel i Restauracja RELAKS

05-408 Glinianka
Wola Duckaul. Trakt Lubelski 4

*obiad niedzielny
*imprezy okolicznosciowe
(chrzciny,komunie wesele i inne)
 

     20%  
     30%

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Cacko 05-462 Wiązowna
ul. Kościelna 3
*artykuły spożywczo-przemysłowe /zniżka nie obejmuje art. alkoholowych i tytoniowych /                szt./kg      12%
BRANT Hotel & Restaurant /Restauracja "Szczere Pole"/ 05-462 Wiązowna
Majdan ul.Równa 20
dania z karty                posiłki       15%

 

 

 

Przedsiębiorcy, którzy przystąpią do Programu wypełniając deklarację i określając zakres i wysokość oferowanych ulg na wybrane usługi i towary, otrzymają materiały promocyjne, a informacja o nich będzie publikowana na stronach internetowych Urzędu Gminy http://tuwiazowna.pl/karta-duzej-rodziny/ i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiązownie oraz w lokalnej prasie.

Lokalnych przedsiębiorców, którzy włączyli się w Program rozpoznajemy m.in. po znaku graficznym umieszczonym w widocznym miejscu:

Tabliczka A4 KDR-page-001.jpg

 

 

{slider Karta Dużej Rodziny-jak ją otrzymać? }

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1863) Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. W wieku do ukończenia 18. roku życia,
2. W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.10 ust.4 pkt 4;
3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1. W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Oświadczenie zawarte we wniosku oraz oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Wszystkich uprawnionych i chętnych do składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25 -Dział Świadczeń Rodzinnych – Informacje telefoniczne udzielane są pod numer tel. (022) 780 46 59 wew. 30

 Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny można wyrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku. W tym celu należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do ośrodka formularz wraz z załącznikami, który znajdą Państwo pod tekstem lub wypełnić go w placówce GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Radiówek 25
05-462 Wiązowna
tel. /fax 22 780 46 59, 610 45 53
e-mail:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Karta Dużej Rodziny - PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

{slider Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny|closed}

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako Partner Karty Dużej Rodziny przygotowało szereg zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych. Wzajemność ubezpieczeniowa, która w swoim założeniu nie jest nastawiona na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych, wpisuje się w pełni w program pomocy rodzinom wielodzietnym. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych"TUW" oferuje 15% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne oraz 30% zniżki na ubezpieczania majątkowe i rolne.

 

Wnioski do pobrania: http://www.gops-wiazowna.pl/pliki-do-pobrania

 

 

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego