Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

W związku z tym, że w roku 2016 Ośrodki pomocy społecznej nie otrzymały środków na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, pragniemy poinformować, iż Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl)

W dniu 17 lutego 2016r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+ z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rada Gminy Wiązowna zaakceptowała propozycję wójta i przyjęła uchwałę wprowadzającą program wspomagający rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Wiązowna.
Programem mogą być objęte rodziny z co najmniej trojgiem dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny.

czwartek, 11 luty 2016 17:17

Pomoc dla Teodora

Teoś urodził się 4 kwietnia 2015r. Stwierdzono u niego wady kończyn dolnych i górnych, dlatego wymaga leczenia operacyjnego i stałej rehabilitacji. Jeżeli chcesz pomóc przekaz 1% podatku dla Teodora. Więcej informacji znajdziesz w załączonej ulotce. Dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego