Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Bezpieczna "Przystań"

 POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt Bezpieczna "Przystań"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest  zwiększenie dostepu do usług świadczonych w Gminie Wiązowna w okresie trwania (01.09.2018-31.08.2020) i trwałości projektu polegające na zwiekszeniu pomocy dla dzieci i rodzin zafrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej  prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat w podziale na K i M w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

 

Cele szczegółowe to:

1. rozszerzenie oferty usług w 3 placówkach wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych prowadzonych aktualnie przez GOPS w formie opiekuńczej,

2.   zwiększenie dostepu do usług prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego poprzez utworzenie nowej placówki - świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci prowadzonej w formie mieszanej (opiekuńczej i specjalistycznej),

3. kreowanie i modelowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży w środowisku poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej - skierowany do 12 osobowej grupy,

4. zwiekszenie dostepu do usług świadczonych w społeczności lokalnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży - klubu dla 24 osób w wieku 15-20 lat,

5. wzrost umiejętności w ramach kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży uczeszczających do palcówek wsparcia dziennego na terenie gminy Wiązowna min. 6z 8 zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, które zostana określone wśród uczestników projektu,

6. wzrost umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób z otoczenia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objetych wsparciem w ramach Projektu poprzez prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Projekt obejmie swoim wsparciem 141 osób, należących do niżej wymienionych grup:  

- 70 dzieci z istniejących świetlic środowiskowych (Wiązowna, Malcanów, Zakręt)

- 20 dzieci z nowo utworzonej świetlicy środowiskowej (rejon Glinianka)

- 24 osoby z grupy młodzieży w ramach klubu młodzieżowego

- 12 dzieci/młodzież w ramach pracy podwórkowej

- 15 rodziców/opiekunów w ramach grupy wsparcia.

 

Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z Fundacją "To lubię"  odpowiedzialną za realizacje klubu młodzieżowego.

 

Działania w projekcie obejmują:

  • rozszerzenie oferty wsparcia 3 świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malanowie i Wiązownie;
  • utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance;
  • uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej;
  • uruchomienie klubu dla młodzieży;
  • prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Przewidziano dla uczestników: dowóz, poczęstunek, opiekę wychowawców, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, socjoterapię, porady i zajęcia psychologiczne, atrakcje kulturalne: kino, teatr; wyjazdy integracyjne, zajęcia z doradcą zawodowym dla młodzieży, doposażenie świetlic w komputery, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wsparcie logopedy, grupowe i indywidualne wsparcie rodziców przez psychologa, trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Okres realizacji Projektu:  01.09-2018 r. -  31.08.2020 r.

 Wartość projektu ogółem: 1 551 547,20 zł

Dofinansowanie:  1 391 686,20 zł w tym: 1 241 237,76 zł z UE.

.

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego