Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Zarządzeniem Nr 59.611.2018 Wójta Gminy Wiazowna z dnia 16 maja 2018r.  -  w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Wiązowna, został powołany Zespół w składzie:

 1. Rafał Nejman– przedstawiciel Rady Gminy Wiązowna;
 2. Anna Rosłaniec - Sekretarz Gminy Wiązowna - przedstawiciel Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. Michał Wieczorek - przedstawiciel Posterunku Policji w Wiązownie;
 4. Ewa Drewniak - przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 5. Ewa Śmigasiewicz - przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 6. Hanna Sekulska – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 7. Aneta Krakowian - przedstawiciel III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Otwocku;
 8. Agata Łęgowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie;
 9. Krystyna Motyka - - przedstawiciel Dziennego Domu „Senior-WIGOR”;
 10. Katarzyna Lacka - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 11. Teresa Bąk - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 12. Elżbieta Olczyk - Szum - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 13. Ewa Kołodziejczyk - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 14. Joanna Wasiak - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 15. Anna Cichecka - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
 16. Małgorzata Łysik - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie;
 17. Katarzyna Brodzińska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie.

Zarządzeniem Nr 74.86.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2015r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Wiązowna, został powołany Zespół w składzie:

 1. Pani Bąk Teresa - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 2. Pani Brodzińska Katarzyna – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie - pełni funkcję Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Pani Cichecka Anna - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 4. Pani Drewniak Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy – pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
 5. Pani Kołodziejczyk Ewa - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 6. Pani Krakowian Aneta - III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
 7. Pani Lacka Katarzyna - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy - pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
 8. Pani Łęgowska Agata – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie
 9. Pani Łysik Małgorzata - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
 10. Pani Motyka Krystyna – przedstawiciel Dziennego Domu Senior – Wigor w Woli Karczewskiej
 11. Pan Nejman Rafał – przedstawiciel Rady Gminy Wiązowna
 12. Pani Olczyk – Szum Elżbieta - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 13. Pani Rosłaniec Anna –przedstawiciel Urzędu Gminy Wiązowna - Sekretarz Gminy Wiązowna
 14. Pani Sekulska Hanna - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 15. Pani Śmigasiewicz Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy
 16. Pani Wasiak Joanna - przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy
 17. Pan Wieczorek Michał – przedstawiciel Posterunku Policji w Wiązownie.
 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych  jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.1286)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2011r. Nr 149, poz. 887)
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.)
 4. Uchwała Nr 18.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie ,, trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.
 5. Zarządzenie Nr 74.86.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2015r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 6. Uchwała Nr 73.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2014r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2014-2017

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z „zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel: 22 780 46 59

fax 22 780 46 59 wew. 26, 31
czynny: poniedziałki 8.00-18.00; wtorki-piątki 8.00-16.00


Punkt Informacyjno Konsultacyjny czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00  w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 36

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna

Radiówek 25,
05 – 462 Wiązowna
tel: 22 – 780 46 59

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się „odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

Posterunek Policji w Wiązownie
Kościelna 9
05 – 462 Wiązowna
tel: 22 789 01 77
fax: 22 60 41 409

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?

Przemoc domowa to specyficzny rodzaj patologii życia rodzinnego, który może trwać bardzo długo, bowiem rodzina jako system broni się przed wpływami z zewnątrz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie ogranicza się tylko do większości znanej procedury o nazwie „Niebieska Karta”, którą zakładają funkcjonariusze policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Główne cele tego programu, to:

 • redukcja skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie dostępności pomocy;
 • zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przemoc w rodzinie ma być redukowana jako zjawisko społeczne poprzez 4 podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców:

 • działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
 • działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do ofiar przemocy w rodzinie oraz pouczające i izolujące, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie;
 • działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane do ofiar przemocy w rodzinie;
 • działania korekcyjno-edukacyjne, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Przemoc domowa to przestępstwo. Zapobieganie przemocy w rodzinie powinno koncentrować się na trzech grupach osób: ofiarach, sprawcach i świadkach. Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym - czy to kobieta, czy dziecko, czy osoba starsza, czy niepełnosprawny. Jeżeli przemoc w rodzinie jest twoim udziałem albo jeśli borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, można zwrócić się o pomoc do różnych instytucji i ośrodków. Wsparciem, poradami prawnymi i konsultacjami psychologicznymi służą m.in.:

 • Komendy Policji,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Stowarzyszenie „Stop Przemocy w Rodzinie”,
 • Stowarzyszenie „Damy Radę”,
 • Fundacja „Razem Lepiej”,
 • Fundacja „Dzieci Niczyje’,
 • Fundacja „Kobiety dla Kobiet”,
 • Centrum Praw Kobiet.

W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w pomaganie jej ofiarom angażuje się w Polsce coraz więcej profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego że środowisko rodzinne jest i powinno być chronione przed ingerencją z zewnątrz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

Dojazd do nas

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego